Random Nonsense Thread

Anonymous #9AB1
🎵Jigoku no saka Kara
Yomigaeru
Akuma no keshin
Doku no Hana
Tatakae Boku ra no
Ai-an Kingu
Mamore Midori no kono daichi
Shock, Shock, Ai-an Shock
Kiri no naka kara Ai-an Kingu🎵
Me,Dex,clicked anonymous by accident
Syntax quick reference: *bold* _italic_ [spoiler]hide text[/spoiler] @code@ +underline+ -strike- ^sup^ ~sub~